Пионеры синтеза ионообменных материалов. 120 лет со дня рождения Александра Борисовича Даванкова (1899-1971)

  • Elena V. Rybakova Рыбакова Елена Вениаминовна – соискатель ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН, зам.главы МПО «Абакус», Москва
Ключевые слова: история ионообменных сорбентов, история хроматографии, история ион- ного обмена, биография А.Б. Даванкова.

Аннотация

      Представлена история создания отечественных ионообменников с конца 1930 гг. по начало 1970 гг. на основе анализа работ лаборатории ионитов МХТИ им. Д.И. Менделеева. Представлена биография Александра Борисовича Даванкова – одного из отечественных пионеров ионного обмена, а также ранее неизвестные факты биографий и научные работы некоторых ученых, внесших заметный вклад в данную область. Впервые проанализированы ключевые публикации и патенты этого периода с историко-научной точки зрения.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

1. Personal file of A.B. Davankov. (arkh. MHTI named D.I Mendeleev, op. No 9. sv. 17, 131).
2. Kafedra HTP. Istoriya i segodnyashniy den. L.B. Zubakova. Мoscow, MHTI named D.I. Mendeleev, 2000, 73 p.
3. Fedotova O.Y. Istoriya kafedry technologii plastmass (1932-1995). Edit by V.V. Kireev. М., MHTI named D.I. Mendeleev, 47 p.
4. Moshkin P.A., Davankov A.B. Patent of the USSR, No 36403, 17.11.1930.
5. XX let MHTI im. D.I. Mendeleeva. Edit by I.Y. Pilsky. Мo., Oborongiz, 1940, 112 p.
6. Fedotova O.Y. Gruppa "okisliteley". Mendeleevets newspaper, No 34 (1489), 14.12.1980.
7. Davankov A.B., Grigoriev A.P., Losev I.P., Shishkin S.V. et al., Patent of the USSR, No 46012, 30.03.1935.
8. Petrov G.S., Davankov A.B. Patent of the USSR, No. 50855, 03.12.1935.
9. Petrov G.S., Rutovsky B.N., Losev I. P. Technologiay sintheticheskikh smol i plasticheskikh mass. Leningrad, GHI, 1946, 548 p.
10. Davankov A.B., Antropova N.I. Patent of the USSR, No 72196, 17.03.1940.
11. Davankov A.B. Uchebnyi praktikum po chimii cellulozy i cellulosnykh plastikov. M., GONTI, 1939, 236 p.
12. Professor Grigory Semyonovich Petrov osnovopolognik promyshlennosti plastmass Rossii. Edit by acad. P.D. Sarkisov, prof. V.V. Kirev. Orekhovo-Zuyevo: RHTU named D.I. Mendeleev, 2006, 215 p.
13. Denisova N.Y., Zhukov A.P. Evakuaziya MHTI v Kokand (1941–1943). M., RHTU of D.I. Mendeleyev, 2012, 220 p.
14. Petrov G.S., Serb-Serbin P.V., Davankov A.B. Patent of the USSR, No 66891, 05.11.1943.
15. Zubakova L.B. Dobroe slovo vsem kto rydom. М., RHTU named Mendeleev, 2003, 128 p.
16. Petrov G.S., Davankov A.B., Laufer V.M. Patent of the USSR, No 71615, 09.12.1946.
17. Prokhorov F.G. / In «Theory and practice of use of ion-exchange materials.” Edit by K.V. Chmutov, M., Academy of Sciences of the USSR, 1955, pp. 57-81.
18. Petrov G.S., Davankov of A.B., Laufer V.M. Patent of the USSR, No 75513, 12.02.1948.
19. Petrov G. With, Davankov A.B., Laufer V.M. Patent of the USSR, No 77401, 21.10.1948.
20. Davankov A.B. Patent of the USSR, No 77909, 10.11.1948.
21. Gribanov I.I., Davankov A.B. Patent of the USSR, No 77806, 13.11.1948.
22. Davankov A.B., Borzenkova S.Y. Patent of the USSR, No 81927, 4.07.1949.
23. Autobiography of A.B. Pashkov. Book of memory. Collected by Chevardin V.V., Yekaterinburg: Memorial, 2003, 335 p.
24. Kunin R., Myers R.J. Ion-Exchange Resins, New York, Wiley, 1950, 212 p.
25. Kunin R., Myers River., Ion-exchange pitches, M., Ying. Litas, 1952, 215 p.
26. Senchenkova E.M. // Teoriya i praktika sorptsionnykh protsessov, 1999, Vol. 25, pp. 8-20.
27. Issledovaniya v oblasti khromatografii. Edit by M.M. Dubinin, M., Academy of Sciences of the USSR, 1952, 225 p.
28. Davankov A.B. / In «Issledovaniya v oblasti khromatografii». Edit by M.M. Dubinin, M., Academy of Sciences of the USSR, 1952, pp. 107-113.
29. Losev I.P., Trostyanskaya E.B., Tevlina A.S. / In «Issledovaniya v oblasti khromatografii». Edit by M.M. Dubinin Moscow, Academy of Sciences of the USSR, 1952, pp. 103-106.
30. Saldadze K.M. / In «Issledovaniya v oblasti khromatografii». Edit by M.M. Dubinin Moscow, Academy of Sciences of the USSR, 1952, pp. 114-126.
31. Davankov A.B. Ogneva N.E. // Zh. Gygiena i sanitariya, 1954, No 2, P. 9.
32. Theoria i praktika ispol’zovaniya ionoobmennykh materialov, Edit by K.V. Chmutov, M., Academy of Sciences of the USSR, 1955, 164 p.
33. Davankov A.B. / In «Theoria i praktika ispol’zovaniya iono-obmennykh materialov». Edit by K.V. Chmutov, M., Academy of Sciences of the USSR, 1955, pp.126-134.
34. Trostyanskaya E.B., Losev I.P. / In «Theoria i praktika ispol’zovaniya ionoobmennykh materialov». Edit by K.V. Chmutov. Moscow, Academy of Sciences of the USSR, 1955, pp. 28-34.
35. Losev I. P., Tevlina A. S., Trostyanskaya E.B. / In «Theoria i praktika ispol’zovaniya iono-obmennykh materialov». Edit by K.V. Chmutov, M., Academy of Sciences of the USSR, 1955, pp. 35-40.
36. Apeltsin A.V., Klyachko VA., Lurye Y.Y., Smirnov A.S. Ionity i ikh primenenie, M., Standartgiz, 1949.
37. Losev I.P., Tevlina A.S. / In «Theoria i praktika ispol’zovaniya iono-obmennykh materialov». Edit by K.V. Chmutov. M., Academy of Sciences of the USSR, 1955, pp. 156-159.
38. Davankov A.B., Vekhets T. Patent of the USSR, No 105757, 05.03.1956.
39. Davankov A.B., Laufer V.M. // J. Zav. lab. 1956, 22, No. 3, P. 294; 22, No. 7 of P. 788.
40. Issledovaniya v oblasti iono-obmennoi khromatografii. Edit by K.V. Chmutov, F.M. Shemyakin, M., Academy of Sciences of the USSR, 1957, 200 p.
41. Davankov A.B., Laufer V.M. / In «Issledovaniya v oblasti iono-obmennoi khromatografii». Edit by K.V. Chmutov, F.M. Shemyakin. Moscow, Academy of Sciences of the USSR, 1957, pp. 127-133.
42. Saldadze K.M., Demonterik Z.G., Klimova Z.V. / In «Issledovaniya v oblasti ionoobmennoi khromatografii». Edit by K.V. Chmutov, F.M. Shemyakin. Moscow, Academy of Sciences of the USSR, 1957, pp. 48-54.
43. Trostyanskaya E.B., Tevlina A.S. / In «Issledovaniya v oblasti iono-obmennoi khromatografii». Edit by K.V. Chmutov, F.M. Shemyakin, M., Academy of Sciences of the USSR, 1957, pp. 117-126.
44. Davankov A.B., Grigory Semyonovich Petrov, М., MHTI named D.I.Mendeleev, 1959, 32 p.
45. Kopylova (Valova) V. D., Mekvabishvili T.V. // Sorbtsionnye I khromatograficheskie protsessy, 2013, Vol. 13, No 3, pp. 401-403.
46. Titov V.S., Shostak of F.T., Samborsky I.V., Saldadze K.M. et al., Patent of the USSR, No 116084, 25.04.1958.
47. Trostyanskaya E.B. / In «Ionnyi obmen i ego primenenie», M., Academy of Sciences of the USSR, 1959, pp. 11-83.
48. Issledovaniya v oblasti promyshlennogo primeneniya sorbentov,. Edit by K.V. Chmutov, M., Academy of Sciences of the USSR, 1961, 232 p.
49. Davankov A.B., Zambrovskaya E.V. / In «Issledovaniya v oblasti promyshlennogo primeneniya sorbentov», Edit by K.V. Chmutov, M., Academy of Sciences of the USSR, 1961, pp. 27-30.
50. Davankov A.B., Iosilevich A.I., Laufer V.M., Patent of the USSR, No 132618, 16.11.1959.
51. Davankov A.B., Laufer V.M. / In «Issledovaniya v oblasti promyshlennogo primeneniya sorbentov», Edit by K.V. Chmutov, M., Academy of Sciences of the USSR, 1961, pp.197-201.
52. Iono-obmennye sorbenty v promyshlennosti, Edit by K.V. Chmutov, M., Academy of Sciences of the USSR, 1963, 244 p.
53. Davankov A.B., Zubakova L.B. / In «Ionoobmennye sorbenty v promyshlennosti», Edit by K.V. Chmutov, M., Academy of Sciences of the USSR, 1963, pp. 38-42.
54. Davankov A.B., Laufer V.M. / In «Ionoobmennye sorbenty v promyshlennosti». Edit by K.V. Chmutov. M., Academy of Sciences of the USSR, 1963, pp. 38-42.
55. Syntez i svoystva ionoobmennykh materialov, Edit by K.V. Chmutov, M., Nauka, 1968, 320 p.
56. Itkina M.I., Zhuravleva M.A., Pashkov A.B., Kuindzhi B.M. et al., In «Syntez i svoystva iono-obmennykh materialov», Edit by K.V. Chmutov, M., Nauka, 1968, pp. 13-17.
57. Davankov A.B., Vitol O.A., Zh. VMS, 1963, No 10, P. 21.
58. Davankov A.B., Zubakova L.B., Jabar A.A., In «Syntez i svoystva iono-obmennykh materialov», Edit by K.V. Chmutov, M., Nauka, 1968, pp. 44-48.
59. Korshak V.V., Rogozhin S.V., Davankov V. A., Maslov L.A., In «Syntez i svoystva ionoobmennykh materialov», Edit by K.V. Chmutov, M., Nauka, 1968, pp. 49-53.
60. Davankov A.B., Aptova T.A., Giterman Z.M. // Zh prikl. Khimii, 1961, Vol. 34, No 8, pp. 1852-1857.
61. Trostyanskaya E.B., Tevlina A.S., Zh. Anal. Khimii, 1960, Vol. 15, No 4, pp. 402-404.
62. Davankov of A.B. Lekaye V.M. Patent of the USSR, No 73501, 9.02.1948.
63. Zubakova L., Leykin Y., Zaslugennyi yubiley. Mendeleevets newspaper, No. 8(1053). 18.03.1969.
64. Davankov A.B., Volshebnyie zerna, M., Molodaya gvardiya, 1960, 61 p.
65. Davankov A.B., Ionity, M., Znaniye, ser. Khomiya, 1970, 46 p.
66. Zubakova L.B. Tevlina A. S., Davankov A.B., Syntheticheskie iono-obmennye materialy, M., Khimiya, 1978, 184 p.
67. Gurov V.A., Ivanov V.S., Patent of the Russian Federation, 2095443, 09.03.1996.
68. Davankov A.B., Laufer V.M., Shits L.A.,Zh. Anal. Khimii, 1957, Vol. 30, No 6, pp. 839-844.
69. Davankov A.B., Laufer V.M., Izv. vuzov. Cvetnaya metallurgiya, 1961, No 4, pp. 121-123.
70. Davankov A.B., Laufer V.M., Zh. Zav. lab., 1956, Vol. 22, No 7, pp. 788-789.
Опубликован
2019-04-08
Как цитировать
Rybakova, E. V. (2019). Пионеры синтеза ионообменных материалов. 120 лет со дня рождения Александра Борисовича Даванкова (1899-1971). Сорбционные и хроматографические процессы, 19(2), 251-271. https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2019.19/744