Распространение оврагов на территории Белгородской области

  • Ольга Михайловна Саблина Белгородский государственный национальный исследовательский университет https://orcid.org/0000-0003-2383-8458
  • Анастасия Григорьевна Нарожняя Белгородский государственный национальный исследовательский университет https://orcid.org/0000-0002-4271-1607
Ключевые слова: овраг, геоинформационные технологии, распространение оврагов, типизация, Белгородская область

Аннотация

Цель – выявление пространственных закономерностей развития овражной эрозиина территории Белгородской области. Материалы и методы. Использовано геоинформационное моделирование в программном комплексе ArcGIS 10.5, которое позволило по созданной методом ручной векторизации планшетов М 1:10000 базе геоданных оврагов Белгородской области создать карту густоты и плотности овражной сети. Используя метод пространственной кластеризации, установлены однородные типы заовраженности территории. Результаты и обсуждение. Установлено, что территории с максимальной овражной эрозией, занимающие 7280 км2 , относятсяк центральной и восточной частям области, а по её периметру расположена зона средней заовраженности, занимающая 5948 км2 ; западная и южная часть области меньше всего подвержены оврагообразовательному процессу, и эта территория занимает 13901 км2 . Выводы. Центральная часть области подвержена максимальному воздействию овражной эрозии, с целью приостановки воздействия ее на ландшафт следует рекомендовать усиленные противоэрозионные мероприятия, включающие гидротехнические сооружения разных типов. На остальной территории для сдерживания оврагообразовательного процесса достаточно существующих противоэрозионных мероприятий: залужения водостоков, противоэрозионных севооборотов, облесения, высадки лесополос.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Ольга Михайловна Саблина, Белгородский государственный национальный исследовательский университет

ассистент кафедры географии, геоэкологии и безопасности жизнедеятельности Белгородского государственного национального исследовательского университета, г. Белгород, Российская Федерация

Анастасия Григорьевна Нарожняя, Белгородский государственный национальный исследовательский университет

кандидат географических наук, доцент кафедры природопользования и земельного кадастра Института наук о Земле НИУ «БелГУ», г. Белгород, Российская Федерация

Литература

Zaslavskiy M. N. Erozioveden'e [Erosion studies]. Moscow: Vysshaya shkola, 1983. 320 p. (In Russ.)

Zorina E. F. Ovrazhnaya eroziya: zakonomernosti i potentsial razvitiya [Gully erosion: patterns and development potential]. Moscow: GEOS, 2003. 168 p. (In Russ.)

Kosov B. F., Konstantinova G. S. Kompleksnaya karta ovrazhnosti ravninnoy territorii SSSR [Complex map of the circumference of the fl at territory of the USSR]. Geomorfologiya, 1973, no. 3, pp. 3-9. (In Russ.)

Lisetskiy F. N., Martsinevskaya L. V. Otsenka razvitiya lineynoy erozii i erodirovannosti pochv po rezul'tatam aerofotos"emki [Assessment of the development of linear erosion and soil erosion based on the results of aerial photography]. Zemleustroystvo, kadastr i monitoring zemel', 2009, no. 10, pp. 39-43. (In Russ.)

Lisetskiy F. N., Svetlichnyy S. G. Sovremennye problemy eroziovedeniya [Modern problems of erosion studies]. Belgorod: Konstanta, 2012. 456 p. (In Russ.)

Lisetskiy F. N., Degtyar' A. V., Buryak Zh. A. Reki i vodnye ob"ekty Belogor'ya: monografi ya [Rivers and water bodies of Belogorye: monograph]. Belgorod: KONSTANTA, 2015. 362 p. (In Russ.)

Nazarov N. N. Osobennosti sovremennogo tolkovaniya termina «ovrag» [Features of the modern interpretation of the term "ravine"]. Geomorfologiya, 1997, no. 4, pp. 43-50. (In Russ.)

Narozhnyaya A. G. Ekologicheskaya i energeticheskaya otsenki agrolandshaftov pri ikh adaptivnom zemleustroystve [Ecological and energy assessments of agricultural landscapes in their adaptive land management]: avtoref. dis. … kand. geogr. nauk. Belgorod: Izdatel'stvo BelGU, 2011.22 p. (In Russ.)

Ekzogennye protsessy rel'efoobrazovaniya ravninnykh territoriy: uchebnoe posobie [Exogenous processes of relief formation of lowland territories: textbook] / Petin A. N., Petina V. I., Belousova L. I., Gayvoronskaya N. I. Belgorod: Konstanta, 2013. 148 p. (In Russ.)

Petina V. I., Gayvoronskaya N. I., Bolousova L. I. Erozionnye protsessy na territorii Belgorodskoy oblasti [Erosion processes in the Belgorod region]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki, 2009, no. 11(66), v. 9/2, pp. 109-117. (In Russ.)

Postanovlenie Pravitel'stva Belgorodskoy oblasti ot 25.04.2022 №249-pp «Ob utverzhdenii Polozheniya o proekte adaptivno-landshaftnoy sistemy zemledeliya i okhrany pochv» [Resolution of the Government of the Belgorod region dated 04/25/2022 No. 249-pp "On approval of the Regulations on the project of adaptive landscape system of agriculture and soil protection"]. Belgorod, 2022. 27 p. (In Russ.)

Order No. 116-rp dated 27.02.2012 "On approval of the concept of Basin nature management in the Belgorod Region". – URL: https://docs.cntd.ru/document/444859570

Rysin I. I., Golosov V. N., Grigor'ev I. I., Zaytseva M. Yu. Vliyanie izmeneniy klimata na dinamiku tempov rosta ovragov Vyatsko-kamskogo mezhdurech'ya [The impact of climate change on the dynamics of the growth rates of the ravines of the Vyatka-Kama interfl uve]. Geomorfologiya, 2017, no. 1, pp. 90-103. (In Russ.)

Sablina O. M., Chendev Yu. G. Opyt izucheniya ovrazhnoy seti s ispol'zovaniem raznovremennykh planovykh s"emok [Experience of studying the gully network using multi-time scheduled surveys]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki, 2018, vol. 42, no. 4, pp. 507-515. (In Russ.)

Satdarov A. Z. Metody issledovaniya regressivnogo rosta ovragov: dostoinstva i nedostatki [Methods of research of regressive growth of ravines: advantages and disadvantages]. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki, 2016, vol. 158, kn. 2, pp. 277-292. (In Russ.)

Solovichenko V. D., Uvarov G. I. Pochvenno-geografi cheskoe rayonirovanie Belgorodskoy oblasti Uchebnoe posobie [Soil and geographical zoning of the Belgorod region: a textbook]. Belgorod: Otchiy kray, 2010. 40 p. (In Russ.)

Khrisanov V. A., Bakhaeva E. A. Sovremennye geomorfologicheskie protsessy na territorii Belgorodskoy oblasti i ikh antropogennaya aktivizatsiya [Modern geomorphological processes in the Belgorod region and their anthropogenic activation]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, no. 15 (110), v. 16, pp. 209-216. (In Russ.)

Khrisanov V. A., Kalmykov S. N. Razvitie i rasprostranenie ekzogennykh protsessov na neotektonicheskikh strukturakh v usloviyakh sovremennykh vertikal'nykh dvizheniy [Development and spread of exogenous processes on geotectonic structures in the conditions of modern vertical movements]. Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennye nauki, 2017, no. 4, pp. 149-160. (In Russ.)

Khrisanov V. A., Kalmykov S. N. Sovremennoe ovragoobrazovanie kak moshchnyy faktor unichtozheniya plodorodnykh zemel' Belgorodskoy oblasti [Modern ravine formation as a powerful factor in the destruction of fertile lands of the Belgorod region]. Nauchnye vedomosti BelGU. Estestvennye nauki, 2015, no. 33 (21), pp. 106- 113. (In Russ.)

Chendev Yu. G. Evolyutsiya lesostepnykh pochv Srednerusskoy vozvyshennosti v golotsene [Evolution of forest-steppe soils of the Central Russian upland in the Holocene]. Moscow: GEOS, 2008. 211p. (In Russ.)

Xu D. and Tian Y. A Comprehensive Survey of Clustering Algorithms. Annals of Data Science, 2015, vol. 2, no. 2, pp. 165-193.

Опубликован
2023-11-06
Как цитировать
Саблина, О. М., & Нарожняя, А. Г. (2023). Распространение оврагов на территории Белгородской области. Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология, (3), 25-34. https://doi.org/10.17308/geo/1609-0683/2023/3/25-34
Раздел
Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов