Рубки ухода как прием сохранения устойчивых и долговечных лесокультурных ландшафтов в степях Европейской России

  • Александр Андреевич Лепехин Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В. В. Докучаева
  • Алексей Сергеевич Чеканышкин Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В. В. Докучаева
Ключевые слова: лесные насаждения, схема смешения пород, рубки ухода, лесопатологическое состояние древостоя.

Аннотация

Рассмотрено влияние проведенных рубок ухода на рост и санитарное состояние древостоя лесной полосы и его главной породы – дуба черешчатого. Установлено, что рубки ухода способствуют улучшению лесоводственно-биологических показателей дуба черешчатого. Превышение сохранности жизнеспособных деревьев главной породы на вариантах с рубками ухода, по сравнению с контрольным участком, составляет 12,98-24,31 %. Сохранившиеся деревья дуба черешчатого на варианте без рубок ухода отстают в росте по диаметру ствола на 1,2-5,0 см и высоте – на 0,1-1,3 м. С течением времени после проведения рубок ухода доля лесного отпада и нежизнеспо¬собных деревьев дуба черешчатого увеличивается из года в год, а жизнеспособных и ограниченно жизнеспособных – уменьшается. Для выращивания устойчивых и мелиоративно-эффективных насаждений необходимо на протяжении их роста и развития проводить своевременные рубки ухода.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Александр Андреевич Лепехин, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В. В. Докучаева

кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела агропочвоведения и агролесомелиорации Научно-исследовательского института сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В. В. Докучаева, Воронежская область, Таловский район

Алексей Сергеевич Чеканышкин, Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В. В. Докучаева

кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник отдела агропочвоведения и агролесомелиорации Научно-исследовательского института сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В. В. Докучаева, Воронежская область, Таловский район

Литература

1.Agroekologicheskaya rol' lesnykh polos v preobrazovanii landshaftov (na primere Kamennoy Stepi) /V. I. Turusov [i dr.]. – Kamennaya Step': Voronezhskiy NIISKH, 2012. – 191 c.
2.Dudarev A. D. Metodika i tekhnika rabot na probnykh ploshchadyakh / A. D. Dudarev, N. V. Gladysheva,A. D . Lozovoy. – Voronezh, 1978. – S. 5-32.
3.Godunov S. I. Osobennosti lesorastitel'nykh usloviysezonno pereuvlazhnennykh zemel' v agrolandshaftakh TSentral'nogo CHernozem'ya / S. I. Godunov, V. V. Tishchenko // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Geografiya. Geoekologiya. – 2007. – No 1. –S. 66-70.
4.Lepekhin A. A. K otsenke rosta i lesopatologicheskogo sostoyaniya duba posle izrezhivaniya polezashchitnykh lesopolos rubkami ukhoda / A. A. Lepekhin // Izvestiyavysshikh uchebnykh zavedeniy. Lesnoy zhurnal. – 1987. –No 4. – S. 16-20.
5.Nastavleniye po organizatsii i vedeniyu lesopato-logicheskogo monitoringa v lesakh Rossii. – Moskva :VNIILM, 2001. – 88 s.
6.Petrov P. G. Rekomendatsii po rubkam ukhoda vosnovnykh lesnykh formatsiyakh Primorskogo kraya /P. G. Petrov. – Vladivostok : Dal'nevostochnoye knizhnoyeizdatel'stvo, 1968. – 128 s.
7.Petrov P. G. Vliyaniye rubok ukhoda na rost i produktivnost' polezashchitnykh lesnykh polos s preobladaniyem duba chereshchatogo / P. G. Petrov, A. A. Lepekhin //Produktivnost' ekosistem lesoagrarnogo landshafta : sbornik nauchnykh trudov. – Volgograd : VNIALMI, 1988. –Vyp. 2 (94). – S. 169-179.
8.Turusov V. I. Opyt lesnoy melioratsii stepnykh landshaftov / V. I. Turusov, A. A. Lepekhin, A. S. CHekanyshkin. – Voronezh : Istoki, 2017. – 228 s.
9.CHekanyshkin A. S. Sostoyaniye zashchitnogo lesorazvedeniya v TSentral'no-CHernozemnoy zone /A. S. CHekanyshkin, A. A. Lepekhin // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Lesnoy zhurnal. – 2015. – No 4. –S. 9-17.
10.CHekanyshkin A. S. Ob uluchshenii kachestva pole-zashchitnykh lesnykh polos / A. S. CHekanyshkin,G. P. CHerenkova // Lesnoye khozyaystvo. – 2004. – No 2.– S. 35-36.
11.Ekologicheskiye osnovy lesozashchity v nasazhdeniyakh zelenykh zon / A. K. Artyukhovskiy [i dr.]. – Voronezh : Izdatel'stvo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, 1994. – 128 s.
Опубликован
2018-10-17
Как цитировать
Лепехин, А. А., & Чеканышкин, А. С. (2018). Рубки ухода как прием сохранения устойчивых и долговечных лесокультурных ландшафтов в степях Европейской России. Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология, (4), 43-47. https://doi.org/10.17308/geo.2018.4/2265
Раздел
География