Содержание редкоземельных элементов в снежном покрове на территории Джидинского ГОКа

  • Юлия Сергеевна Воронина Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН https://orcid.org/0009-0008-5272-1420
  • Алексей Максимович Плюснин Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления https://orcid.org/0000-0001-9380-7281
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, аэрозоли, сульфат-ион, редкоземельные элементы, комплексные соединения

Аннотация

Целью исследования является изучение геохимических особенностей распределения редкоземельных элементов в снежном покрове территории, занятой отходами Джидинского вольфрам-молибденового комбината. Материалы и методы. Определение микроэлементного состава проводилось в Лаборатории водной микробиологии Лимнологического института СО РАН (город Иркутск) на квадрапульном масс-спектрометре Agilent 7500 ce методом индуктивно связанной плазмы. Макрокомпонентный состав снеговой воды был определен в лаборатории гидрогеологии и геоэкологии ГИН СО РАН (город Улан-Удэ) по стандартной методике. В основу работы положен фактический материал, собранный при выполнении проектов Геологического института им. Н. Л. Добрецова СО РАН города Улан-Удэ за период 2021-2022 годы. Результаты и обсуждение. При исследовании территории Джидинского ГОКа в городе Закаменск Республики Бурятия в снежном покрове установлены высокие концентрации токсичных элементов, которые опасны для здоровья населения города Закаменск, а также аномальные концентрации некоторых редкоземельных элементов. Установлено, что повышенные содержания большинства лантаноидов напрямую зависят от повышенных концентраций сульфат-иона на исследуемой территории. Заключение. Выявлено, что на Барун-Нарынском хвостохранилище за длительный период хранения накопилось большое количество тонкой фракции продуктов выветривания, на которой интенсивно сорбируются все редкоземельные элементы. Сульфатные комплексные соединения редкоземельных элементов (РЗЭ) отличаются высокой миграционной способностью в виде аэрозолей.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Юлия Сергеевна Воронина, Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН

Аспирант Геологического института им. Н. Л. Добрецова СО РАН, г. Улан-Удэ, Российская Федерация

Алексей Максимович Плюснин, Геологический институт им. Н.Л. Добрецова СО РАН, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления

доктор геолого-минералогических наук, заведующий лабораторией Гидрогеологии и Геоэкологии Геологического института им. Н.Л. Добрецова СО РАН, г. Улан-Удэ, Российская Федерация

Литература

Chudaeva V. A., Chudaev O. V. Osobennosti nakopleniya i fraktsionirovaniya redkozemel'nykh elementov v poverkhnostnykh vodakh Dal'nego Vostoka v usloviyakh prirodnykh i antropogennykh anomaliy [Features of accumulation and fractionation of rare earth elements in the surface waters of the Far East under conditions of natural and anthropogenic anomalies]. Geokhimiya, 2011, no. 5, pp. 523-549. (In Russ.)

Dzhidinskaya zona – fragment Paleoaziatskogo okeana [Djida zone – a fragment of the Paleoasiatic Ocean] / A. I. Al'mukhamedov, I. V. Gordienko, M. I. Kuz'min i dr. Geotektonika, 1996, no. 4, pp. 25-42. (In Russ.)

Dzhidinskiy rudnyy rayon: geologicheskoe stroenie, strukturno-metallogenicheskoe rayonirovanie, geneticheskie tipy rudnykh mestorozhdeniy, geodinamicheskie usloviya ikh obrazovaniya, prognozy i perspektivy osvoeniya [Dzhidinsky ore district: geological structure, structural and metallogenic zoning, genetic types of ore deposits, geodynamic conditions of their formation, forecasts and prospects for development] / I. V. Gordienko, D. V. Gorokhovskiy, O. K. Smirnova i dr. Geologiya rudnykh mestorozhdeniy, 2018, vol. 60, no. 1, pp. 3-37. (In Russ.)

Geokhimiya redkozemel'nykh elementov v podzemnykh vodakh Sikhote-Alinskoy skladchatoy oblasti (Dal'niy Vostok Rossii) [Geochemistry of rare earth elements in the underground waters of the Sikhote-Alinsky folded region (Far East of Russia)] / N. A. Kharitonova, E. A. Vakh, G. A. Chelnokov i dr. Tikhookeanskaya geologiya, 2016, no. 2, pp. 68-82. (In Russ.)

Geologiya i poleznye iskopaemye Dzhidinskogo rudnogo rayona [Geology and minerals of the Dzhida ore district] / Khodanovich P. Yu., Smirnova O. K., Astashkov G. F. i dr. Dzhidinskiy rudnyy rayon, 1984, pp. 21-35. (In Russ.)

Issledovanie nerastvorimykh chastits v snezhnom pokrove Zapadnoy Sibiri na profi le ot Tomska do estuariya Obi [Study of insoluble particles in the snow cover of Western Siberia on the profi le from Tomsk to the Ob estuary] / V. P. Shevchenko, S. N. Vorob'ev, S. N. Kirpotin i dr. Optika atmosfera i okeana, 2015, no. 6, pp. 499-504. (In Russ.)

Kozhevnikova N. M. Issledovanie kinetiki i ravnovesiya sorbtsii ionov prazeodima (III) prirodnym mordenitsoderzhashchim tufom [Investigation of kinetics and equilibrium of sorption of praseodymium (III) ions by natural mordenite-containing tuff ]. Khimiya v interesakh ustoychivogo razvitiya, 2012, vol. 20, no. 3, pp. 335-338. (In Russ.)

Kozhevnikova N. M., Vambueva S. A. Raspredelenie valovogo soderzhaniya i podvizhnykh form lantana, tseriya, neodima i samariya v profi le borovogo peska Zabaykal'ya [Distribution of the gross content and mobile forms of lanthanum, cerium, neodymium and samarium in the profi le of boron sand of Transbaikalia]. Vestnik Severo-Vostochnogo nauchnogo tsentra DVO RAN, 2014, no. 1, pp. 117-119. (In Russ.)

Pigareva N. N., Ubugunov L. L., Kozhevnikova N.M. Soderzhanie redkozemel'nykh elementov tserievoy podgruppy (La, se, Nd, Sm) v merzlotnykh pochvakh Buryatii [The content of rare earth elements of the cerium subgroup (La, ce, Nd, Sm) in permafrost soils of Buryatia]. Agrokhimiya, 2018, no. 12, pp. 60-68. (In Russ.)

Prikaz Ministerstva sel'skogo khozyaystva Rossiyskoy Federatsii ot 13.12.2016 g. № 552 «Ob utverzhdenii normativov kachestva vody vodnykh ob"ektov rybokhozyaystvennogo znacheniya, v tom chisle normativov predel'no dopustimykh kontsentratsiy vrednykh veshchestv v vodakh vodnykh ob"ektov rybokhozyaystvennogo znacheniya» [Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation No. 552 dated December 13, 2016 "On approval of water quality standards for water bodies of fi shery signifi cance, including standards for maximum permissible concentrations of harmful substances in the waters of water bodies of fi shery signifi cance"]. (In Russ.)

Redkie zemli v poverkhnostnykh i podzemnykh vodakh na territorii razmeshcheniya vol'framdobyvayushchego proizvodstva Zabaykal'ya [Rare earths in surface and underground waters on the territory of the location of the tungsten mining production of Transbaikalia] / A. M. Plyusnin, V. V. Dabaeva, D. I. Zhambalova i dr. Geokhimiya, 2020, vol. 65, no. 7, pp. 711-728. (In Russ.)

Redkozemel'nye elementy v podzemnykh vodakh Tomskogo vodozabora [Rare earth elements in the underground waters of the Tomsk water intake] / V. K. Popov, E. Yu. Pasechnik, P. I. Protsenko, O. Yu. Goncharov. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov, 2018, vol. 329, no. 6, pp. 97-105. (In Russ.)

Rybnikova L. S., Rybnikov P. A. Gidrogeokhimiya redkozemel'nykh elementov tekhnogennoy zony gipergeneza otrabotannogo mednokolchedannogo rudnika [Hydrogeochemistry of rare earth elements of the technogenic hypergenesis zone of a spent copper-crusted mine]. Materialy tret'ey Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem «Geologicheskaya evolyutsiya vzaimodeystviya vody s gornymi porodami», 2018, pp. 370-374. (In Russ.)

Semenova I. N, Abdullina L. A. Rafi kova Yu. S. Zagryaznenie ob"ektov okruzhayushchey sredy v zone vliyaniya Buribaevskogo gorno-obogatitel'nogo kombinata i pokazateli zabolevaemosti naseleniya [Pollution of environmental objects in the zone of infl uence of the Buribaevsky mining and processing plant and indicators of morbidity of the population]. Fundamental'nye issledovaniya, 2011, no. 10, pp. 558-560. (In Russ.)

Shumilova M. A, Sadiullina O. V, Petrov V. G. Issledovanie zagryaznennosti snezhnogo pokrova na primere goroda Izhevska [Study of insoluble particles in the snow cover of Western Siberia on the profi le from Tomsk to the Ob estuary]. Vestnik Udmurtskogo universiteta, 2012, no. 2, pp. 83-87. (In Russ.)

Smirnova O. K, Plyusnin A. M. Dzhidinskiy rudnyy rayon (problemy sostoyaniya okruzhayushchey sredy) [Dzhidinsky ore district (environmental problems)]. UlanUde: Izdatel'stvo BNTs SO RAN, 2013. 181 p. (In Russ.)

Timofeev I. V, Kasimov N. S, Kosheleva N. E. Geokhimiya pochvennogo pokrova gornopromyshlennykh landshaftov na yugo-zapade Zabaykal'ya (gorod Zakamensk) [Geochemistry of the soil cover of mining landscapes in the south-west of Transbaikalia (the city of Zakamensk)]. Geografi ya i prirodnye resursy, 2016, no. 3, pp. 49-61. (In Russ.)

Zhavoronkin O. V. Neotektonicheskaya struktura dzhidinskogo sinklinoriya po dannym mofometricheskogo analiza [Neotectonic structure of the Djida synclinorium according to the data of the mofometric analysis]. Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh spetsialistov «Geologi XXI veka», 2003, pp. 14-16. (In Russ.)

Bidday R., Cidu R., Frau F. Rare earth elements in waters in albitite – bearing granodiorirites of Central Sardinia, Italy. Chemical Geology, 2002, vol.182, pp. 1-14.

Byrne R. H., Kim K. N. Rare earth elements scavenging in seawater. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1990, no. 54, pp. 2645-2656.

Duncan T., Shaw T. J. The mobility of rare earth elements and redox sensitive elements in the groundwater/ seawater mixing zone of a shallow coastal aquifer. Aquat Geochim, 2003, vol. 9, pp. 223-255.

Origin of rare earth elements signatures in groundwaters of circumneutral pH from southern Nevada and eastern California, USA / K.H. Johanesson, X. Zhou, C. Guo, K. J. Stetzenbach, V. F. Hodge. Chemical Geology, 2000, vol. 164, pp. 239- 257.

Rare earth elements in chloride-rich groundwater, Palo Duro Basin, Texas, USA / D. C. Gosselin, M. R. Smith, E. A. Lepel, J. C. Laul. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1992, vol. 56, pp. 1495-1505.

Опубликован
2023-07-15
Как цитировать
Воронина, Ю. С., & Плюснин, А. М. (2023). Содержание редкоземельных элементов в снежном покрове на территории Джидинского ГОКа. Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология, (2), 122-132. https://doi.org/10.17308/geo/1609-0683/2023/2/122-132
Раздел
Геоэкология