Территориальная структура туристско - рекреационного потенциала Воронежской области

  • Тамара Михайловна Худякова Воронежский государственный университет
  • Александр Сергеевич Рязанцев Воронежский государственный университет
Ключевые слова: туризм, структура, туристско-рекреационный потенциал, компоненты, виды туризма и отдыха

Аннотация

В статье рассматривается территориальная структура туристско-рекреационного потенциала, дается анализ компонентов туристско-рекреационного потенциала и определяются математические подходы для выявления туристско-рекреационного потенциала муниципальных районов.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Тамара Михайловна Худякова, Воронежский государственный университет

доктор географических наук, профессор кафедры географии и туризма Воронежского государственного педагогического университета, г. Воронеж

Александр Сергеевич Рязанцев, Воронежский государственный университет

аспирант кафедры географии и туризма Воронежского государственного педагогического университета, г. Воронеж

Литература

1.Mironenko N. S. Rekreatsionnaya geografiya /N. S. Mironenko, I. T. Tverdokhlebov. – Moskva : Moskovskiy gosudarstvennyy universitet, 1981. – 208 s.
2.Ofitsial'nyy sayt Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii. – URL: http://economy.gov.ru/
3.Plisetskiy E. E. Otsenka urovnya sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya territorii dlya tseley effektivnogosozdaniya turistsko-rekreatsionnykh osobykh zon /E. E. Plisetskiy // Upravlenie ekonomicheskimi sistemami.– 2012. – No 8. – 8 s.
4.Rudnikova N. P. Sotsial'no-ekologicheskie problemy razvitiya turizma Orlovskoy oblasti / N. P. Rudnikova //Istoriya i razvitie idey P.P. Semenova-Tyan-Shanskogo v sovremennoy nauke i praktike shkol'nogo obrazovaniya. –Lipetsk, 2002. – S. 122-123.
5.Ryazantsev A. S. Otnositel'nyy potentsial dlya otsenki razvitiya turistsko-rekreatsionnoy deyatel'nosti territorii (na primere Voronezhskoy oblasti) / A. S. Ryazantsev,G. G. Petrosyan // Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya.– 2016. – No 7. – S. 149-153.
6.Fedotov V. I. Turistsko-rekreatsionnye zony i ray-ony / V. I. Fedotov, S. V. Fedotov // Ekologo-geograficheskiy atlaskniga Voronezhskoy oblasti. – Voronezh, 2013. –S. 417-419.
7.Khudyakova T. M. Formirovanie turistsko-rekreatsionnogo kompleksa Voronezhskoy oblasti / T. M. Khudyakova, A. S. Ryazantsev // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Geografiya. Geoekologiya.– 2017. – No 3. – S. 113-119.
8.Shabalina S. A. Otsenka rekreatsionnogo potentsiala i razvitie vnutrennego turizma v Respublike Tatarstan /S. A. Shabalina, V. A. Rubtsov // Turizm i regional'noe razvitie : sbornik nauchnykh statey. – Smolensk, 2004. – Vyp. 3.– S. 376-381.
9.Tsekina M. V. Otsenka etnograficheskikh turistsko-rekreatsionnykh resursov Rossiyskogo Zapolyar'ya /M. V. Tsekina // Vestnik Natsional'noy akademii turizma. –2011. – No 4(20). – S. 53-56.
10.Tsyrenova I. Zh. Otsenka turistsko-rekreatsionnykhresursov i osobennosti prirodopol'zovaniya natsional'nykhparkov Baykal'skogo regiona / I. Zh. Tsyrenova //Regional'nye issledovaniya. – 2011. – No 4 (34). – S. 81-87.
11.Ekologo-geograficheskiy atlaskniga Voronezhskoyoblasti / pod red. V. I. Fedotova. – Voronezh: Izdatel'stvo Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta, 2013. –512 s.
Опубликован
2019-07-17
Как цитировать
Худякова, Т. М., & Рязанцев, А. С. (2019). Территориальная структура туристско - рекреационного потенциала Воронежской области. Вестник ВГУ. Серия: География. Геоэкология, (3), 86-91. https://doi.org/10.17308/geo.2019.3/2330
Раздел
Воронежское краеведение