Особенности русских глаголов с суффиксом =Ě

  • Ю. А. Стародубцева Воронежский государственный университет
Ключевые слова: русский язык, глаголы на -Е, суффикс =Ě, спряжение, чередование, стяжение, семантическая оппозиция

Аннотация

Статья посвящена анализу 1399 (по данным БРУМСа) глаголов русского языка с суффиксом =Ě. Автором высказывается гипотеза о том, что глаголы с суффиксом =Ě имеют два генетически разных суффикса. У глаголов типа зреет суффикс Ě восходит к *Ē, а у глаголов типа зрит суффикс Ě восходит к дифтонгу *OI. Изменение рассматриваемых глаголов по грамматическим формам показало, что глаголы на -ит более многообразны, случаев на -ет мало, но они более частотны. С опорой на описание морфологии русских глаголов в диссертации Т. Л. Ляхнович «Принципы построения морфемно-грамматического словаря русских глаголов», предлагается классификация анализируемых глаголов на -ет. Так анализ рассматриваемых глаголов и изучение работ лингвистов, посвященных особенностям суффиксов русского глагола, позволили доказать наличие двух разных суффиксов: Еē и Еой. 1-й – из Е-долгого, который воспроизводится в настоящем времени, и 2-й – из дифтонга =*oi, который чередуется с –и- < *ei в формах настоящего времени и является, по сути, аллофоном *и. Здесь наблюдается отношение дополнительного распределения в прошедшем/настоящем времени – *oi>Е / *ei>И (зрел/зрит). Соответственно, этим объясняется в настоящем времени различие форм зреē-е_т ~ зриei=e_т. А также отмечается, что это чередование маркирует семантическую оппозицию «состояние-действие», выраженную не корнем, а суффиксом: зреть – становиться зрелым (состояние) – зреть – видеть (действие). Более наглядно эта оппозиция проявляется в так называемых «цветовых» глаголах: белеть-белить, чернеть-чернить, синеть-синить и т. п.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биография автора

Ю. А. Стародубцева, Воронежский государственный университет

кандидат филологических наук, преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики

Литература

1. Arumaa P. Urslavische Grammatik. Einführung in das vergleichende stadium der slavischen sprachen. Bd. III: Formenlehre. Heidelberg, 1985. 344 р.
2. Aksakov K. S. O russkikh glagolakh [About Russian verbs]. M., 1855. 47 р.
3. Budilovich A. S. Analiz sostavnykh chastey slavyanskogo slova s morfologicheskoy tochki zreniya [Analysis of the constituent parts of the Slavic word from a morphological point of view]. Kiyev, 1877. 106 р.
4. Vostokov A. KH. Russkaya grammatika Aleksandra Vostokova po nachertaniyu yego zhe Sokrashchennoy grammatiki, polneye izlozhennaya [Russian grammar of Alexander Vostokov, according to the outline of his own abridged Grammar, more fully stated]. Izd. 6-ye, ispr. SPb., 1844. 355 р.
5. Kiparsku V. Russische historische Grammatik. Bd. II: Die entwicklung des formensystems. Heidelberg, 1967. 289 р.
6. Mikloshich Fr. Sravnitel'naya morfologiya slavyanskikh yazykov [Comparative morphology of the Slavic languages]. In: Soch. Frantsa Mikloshicha; Pod red. Romana Brandta. M., 1887. 839 p.
7. Meyye A. Obshcheslavyanskiy yazyk [Common Slavic language]. Per. so 2-go fr. izd.; pod red. S. B. Bernshteyna. 2-ye izd. M.: Progress, 2000. 492 p.
8. Mel'nikov G. P. Morfemnyy sostav infinitivov i lichnykh form russkogo glagola [Morphemic composition of infinitives and personal forms of the Russian verb]. In: Sopostavitel'naya i opisatel'naya lingvistika. M., 1987. Pp. 97–109.
9. Mel'nikov G. P. Kategoriya stepeni dlitel'nosti glagol'nogo deystviya i yeye svyaz' s kategoriyey vida [The category of the degree of duration of the verb action and its connection with the category of the type]. In: Trudy aspektologicheskogo seminara filologicheskogo fakul'teta MGU im. M.V. Lomonosova. 2-ye izd. M.: Izd-vo MGU, 2001. Tom 1. Pp. 122–139.
10. Nekrasov N. P. O znachenii form russkogo glagola [About the meaning of Russian verb forms]. M.: LIBROKOM, 2012. 320 p.
11. Pavskiy G. P. Filologicheskiye nablyudeniya protoiyereya G. Pavskogo nad sostavom russkogo yazyka. Tret'ye rassuzhdeniye. O glagole [Philological observations of Archpriest G. Pavsky on the composition of the Russian language. Third discussion. About the verb]. SPb. : Tip. Imp. akad. nauk, 1842. XII. 238 p.
12. Kretov A. A. Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty sozdaniya morfemnogo slovarya [Theoretical and practical aspects of creating a morpheme dictionary]. In: Vestnik VGU. Seriya lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya, 2002. No. 2. Pp. 55–61.
13. Kretov A. A. «Bol'shoy russkiy morfemnyy slovar'» v obuchenii inostrantsev ["Big Russian morphemic dictionary" in teaching foreigners]. In: Russkoye slovo v mirovoy kul'ture. Materialy X Kongressa Mezhdunarodnoy assotsiatsii prepodavateley russkogo yazyka i literatury. Sankt-Peterburg, 30 iyunya – 5 iyulya 2003 g. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka: traditsii i perspektivy. V 4-kh t. Tom III. Lingvometodicheskiye osnovy obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu. Pod red. N. A. Lyubimovoy [i dr.]. SPb.: Politekhnika, 2003. Pp. 273–282.
14. Kretov A. A. BRUMS kak elektronnyy slovar' i baza dannykh [BRUMS as an electronic dictionary and database]. In: Tezisy vserossiyskoy konferentsii «Ot yazykovykh mashinnykh fondov k lingvisticheskim korpusam: pamyati V. M. Andryushchenko». Laboratoriya avtomatizirovannykh leksikograficheskikh sistem NIVTS MGU imeni M. V. Lomonosova. Institut russkogo yazyka imeni V. V. Vinogradova. Moskva, 28–29 sentyabrya 2018 g. URL
15. Lyakhnovich T. L. Printsipy postroyeniya morfemno-grammaticheskogo slovarya russkikh glagolov [Principles of constructing a morphemic-grammatical dictionary of Russian verbs]: Dis. ... kand. fi lol. nauk. M., 1990. 286 p.
16. Vayan A. Rukovodstvo po staroslavyanskomu yazyku [Guide to the Old Slavonic language]. M.: Gosinoizdat, 1952. 444 p.
17. Benvenist E. Indoyevropeyskoye imennoye slovoobrazovaniye [Indo-European nominal word formation]. Red., predisl. i primech. B. V. Gornunga, per. s fr. N. D. Andreyeva. Izd. 2-ye, ster. M.: Yeditorial URSS, 2004. 259 p.
18. Gamkrelidze T. V., Ivanov Vyach.Vs. Indoyevropeyskiy yazyk i indoyevropeytsy: rekonstruktsiya i ist.-tipol. analiz prayazyka i protokul'tury [Indo-European language and Indo-Europeans: reconstruction and historical-typological analysis of proto-language and proto-culture]. [V 2-kh ch.]. Tbilisi: Izd-vo Tbil. un-ta, 1984. 428 p.
19. Semeren'i O. Vvedeniye v sravnitel'noye yazykoznaniye [Introduction to comparative linguistics]. Per. s nem. B. A. Abramova. Izd. 2-ye, ster. M.: URSS, 2002. 406 p.
Опубликован
2022-10-03
Как цитировать
Стародубцева, Ю. А. (2022). Особенности русских глаголов с суффиксом =Ě. Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, (3), 86-93. https://doi.org/10.17308/lic/1680-5755/2022/3/86-93
Раздел
Русистика и славистика