Особенности русских глаголов с суффиксом =НУ

  • А. А. Кретов Воронежский государственный университет
  • Ю. А. Стародубцева Воронежский государственный университет
Ключевые слова: русский язык, глагол, суффикс =НУ, инхоатив, семельфактив, мультипликатив, прошедшее время

Аннотация

Статья посвящена анализу 1440 (по данным БРУМСА) глаголов русского языка с суффиксом =НУ. Проверяется истинность гипотезы об оппозиции «действие-состояние», выраженной наличием/ отсутствием суффикса =НУ в формах прошедшего времени единственного числа у глаголов с суффиксом =НУ (вздрогНут – вздрогНУли / сохНут – сох[Ø]ли). Глаголы на =НУ разделяются на два класса – глаголы состояния (инхоативы) и глаголы действия (семельфактивы). Глаголы с суффиксом =НУ рассматриваются на фоне всей парадигмы степеней действия глагола: =НУ : =Ø : =И/Е : =А : =ЫВА (приволокНУться, приволочкØться, приволочИться, приволокАться, приволакИВАться). Глаголы на =НУ чаще всего образуют глаголы с суффиксами =А и =ЫВА: глаголы состояния – с глаголами на =А, а глаголы действия – с глаголами на =ЫВА. Это еще один (внешний) признак, маркирующий оппозицию «инхоативы : семельфактивы». Деление рассматриваемых глаголов: 1) на множество, утрачивающее суффикс =НУ и 2) множество сохраняющее суффикс =НУ в форме прош. вр. ед. ч. показало, что все 318 инхоативных глаголов в форме прош. вр. утрачивают суффикс =НУ. Анализ глаголов состояния показал, что 56 глаголов имеют единую основу прошедшего времени (сох – сохла – сохло – сохли), сохраняя суффикс прошедшего времени =л; 44 глагола в прошедшем времени, ед. ч., м. р. имеют оба аллофона: с суффиксом =ну и без него. У 12 глаголов состояния суффикс =ну представлен только в форме прош. вр., ед. ч. м. р., а формы прош. вр., ед. ч. ж. р. и ср. р., мн. ч. глаголы не имеют суффикса =Н (перед =Л). Хронологический анализ материала НКРЯ позволил установить, что описанные колебания связаны с процессом выравнивая парадигмы прошедшего времени, будучи направлены на восстановление суффикса =Л во всех формах. Гипотеза о сохранении формальной противопоставленности глаголов состояния и действия посредством оппозиции форм на =Ø=л_и : =НУ=л__и оказалась не только подтвержденной, но еще и поддержанной внешней оппозицией степенных пар: =А (инхоативы) : =ЫВА (семельфактивы). Появление =НУ у форм м. р. ед. ч. в прошедшем времени связано не с размыванием этой оппозиции, а с локальным процессом выравнивания подпарадигмы, направленным на обеспечение представленности суффикса =Л во всех формах прошедшего времени.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

А. А. Кретов, Воронежский государственный университет

доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики

Ю. А. Стародубцева, Воронежский государственный университет

кандидат филологических наук, преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики

Литература

Aksakov K. S. O russkikh glagolakh [About Russian verbs]. M., 1855. 47 р.

Isachenko A. V. Grammaticheskiy stroy russkogo yazyka v sopostavlenii s slovatskim: Morfologiya [The grammatical structure of the Russian language in comparison with Slovak: Morphology]. Сh. I. Bratislava, 1954 (2 izd. 1965); Сh. II, 1960; reprintnoye izdaniye v odnom tome: M.: YAzyki slavyanskoy kul'tury.

Kiparsku V. Russische historische Grammatik. Bd. II: Die entwicklung des formensystems. Heidelberg, 1967. 289 р.

Lyakhnovich T. L. Printsipy postroyeniya morfemnogrammaticheskogo slovarya russkikh glagolov [Principles of constructing a morphemic-grammatical dictionary of Russian verbs]: Dis. … kand. fi lol. nauk. M., 1990. 286 р.

Meyye A. Obshcheslavyanskiy yazyk [Common Slavic language]. Per. so 2-go fr. izd.; Pod. red. S. B. Bernshteyna. 2-ye izd. M.: Progress, 2000. 492 р.

Mel'nikov G. P. Morfemnyy sostav infinitivov I lichnykh form russkogo glagola [Morphemic composition of infi nitives and personal forms of the Russian verb]. In: Sopostavitel'naya i opisatel'naya lingvistika. M., 1987. Pp. 97–109.

Mel'nikov G. P. Kategoriya stepeni dlitel'nosti glagol'nogo deystviya i yeye svyaz' s kategoriyey vida [The category of the degree of duration of the verb action and its connection with the category of the type]. In: Trudy aspektologicheskogo seminara fi lologicheskogo fakul'teta MGU im. M.V. Lomonosova. Tom. 1. 2-ye izd. M.: Izd-vo MGU, 2001. Pp. 122–139.

Nekrasov N. P. O znachenii form russkogo glagola [About the meaning of Russian verb forms]. M. : LIBROKOM, 2012. 320 p.

Pavskiy G. P. Filologicheskiye nablyudeniya protoiyereya G. Pavskogo nad sostavom russkogo yazyka. Tret'ye rassuzhdeniye. O glagole [Philological observations of Archpriest G. Pavsky on the composition of the Russian language. Third discussion. About the verb]. SPb. : Tip. Imp. akad. nauk, 1842. XII. 238 p.

Shevelev Yu. V. Izbrannye trudy [Selected works]. T. I “Yazykoznaniye”. Kiyev : Kiyevov-Mogilevskaya academiya, 2008. 583 p.

Volokhina G. A., Popova Z. D. Russkiye glagol'nyye suffi ksy: semantika, funktsii [Russian verb`s suffi xes: semantics, functions]. Voronezh: Istoki, 2007. 88 p.

Vinogradov V. V. Russkiy yazyk (grammaticheskoye ucheniye o slove) [Russian language (grammatical teaching about the word)]. M. ; L.: Uchpedgiz, 1947. 784 p.

Grammatika russkogo yazyka. T. I. Fonetika i morfologiya [Grammar of the Russian language. T. 1. Phonetics and morphology]. M. : Izd. AN SSSR, 1953/ 784 p.

Kretov A. A. Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty sozdaniya morfemnogo slovarya [Theoretical and practical aspects of creating a morpheme dictionary]. In: Vestnik VGU. Seriya lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiyа. 2002. No. 2. Рр. 55–61.

Kretov A. A. «Bol'shoy russkiy morfemnyy slovar'» v obuchenii inostrantsev ["Big Russian morphemic dictionary" in teaching foreigners]. In: Russkoye slovo v mirovoy kul'ture. Materialy X Kongressa Mezhdunarodnoy assotsiatsii prepodavateley russkogo yazyka i literatury. Sankt-Peterburg, 30 iyunya – 5 iyulya 2003 g. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka: traditsii i perspektivy. V 4 t. Tom III. Lingvometodicheskiye osnovy obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu. Pod red. N. A. Lyubimovoy, L. V. Moskovkina, N. O. Rogozhinoy, Ye. Ye. Yurkova. SPb.: Politekhnika, 2003. Pp. 273–282.

Kretov A. A. BRUMS kak elektronnyy slovar' i baza dannykh [BRUMS as an electronic dictionary and database]. In: Tezisy vserossiyskoy konferentsii «Ot yazykovykh mashinnykh fondov k lingvisticheskim korpusam: pamyati V. M. Andryushchenko». Laboratoriya avtomatizirovan nykh leksikografi cheskikh sistem NIVTS MGU imeni M. V. Lomonosova. Institut russkogo yazyka imeni V. V. Vinogradova. Moskva, 28–29 sentyabrya 2018 g. М., 2018. Рр. 38–42. Available at: http://lcl.srcc.msu.ru/library/abstracts.pdf

Plungyan V. A. Obshchaya morfologiya: Vvedeniye v problematiku [General morphology: Introduction to the issue]: Uchebnoye posobiye. Izd. 2-ye, ispravlennoye. M.: Yeditorial URSS, 2003. 384 p.

Khrakovskiy V. S. Semanticheskiye tipy mnozhestva situatsiy i ikh yestestvennaya klassifi katsiya [Semantic types of a set of situations and their natural classifi cation]. In: Tipologiya iterativnykh konstruktsiy. L. : Nauka, 1987.

Mukarapova A. K. Mul'tiplikativnyye i iterativnyye glagoly [Multiplicative and iterative verbs]. In: Vestnik Kyrgyzsko-Rossiyskogo slavyanskogo universiteta. 2007. T. 7, No. 4. Pp. 103–106.

Zaliznyak A. A. Grammaticheskiy slovar' russkogo yazyka [Grammar dictionary of the Russian language]: Slovoizmeneniye. Ok. 110 000 slov. 4-ye izd., ispr. i dop. M.: Russkiye slovari, 2003. 800 p.

Опубликован
2023-07-15
Как цитировать
Кретов, А. А., & Стародубцева, Ю. А. (2023). Особенности русских глаголов с суффиксом =НУ. Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, (2), 113-126. https://doi.org/10.17308/lic/1680-5755/2023/2/113-126
Раздел
Русский язык и языки народов Российской Федерации

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>