Русские глаголы со степенным суффиксом =и

  • Ю. А. Стародубцева Воронежский государственный университет
  • А. А. Кретов Воронежский государственный университет
Ключевые слова: русский язык, глаголы со степенным суффиксом =и, отымённый глагол, каузативный глагол, звукоподражание, корневой вокализм, этимология

Аннотация

Статья посвящена исследованию 9110 русских глаголов с одним степенным суффиксом =и. Авторами выдвигается гипотеза о том, что основная функция суффикса =и заключается в образовании отымённых глаголов, включая каузативные. Кроме того, суффикс =и оформляет заимствованные основы. Анализ 433 глаголов на =и с корневым вокализмом –И доказывает выдвинутую в начале работы гипотезу об отымённом происхождении глаголов с суффиксом =и, включая каузативные, и заимствования. Из множества глаголов с корневым вокализмом –И особого внимания требуют выявленные каузативные глаголы: обездвижить, обессилить, засинить, синить, прожирить, кривить, умилить, оживить. Анализ показал, что глагол обездвижить с наибольшей вероятностью является отзвукоподражательным и отымённым, состоящим из корня ДВИ- и классификатора звукоподражаний =Г=а(ть). Глагол обессилить является отымённым, в котором И является дифтонгическим (из *ЕЙ). Глаголы синить и засинить, образованные от прилагательного син(ий), являются поздними отымёнными глаголами с корнем си- и праиндоевропейским суффиксом =Н. Глаголы прожирить и оживить имеют один и тот же корень –*гЕй и являются поздними отымёнными глаголами с праиндоевропейским признаковым именным суффиксом =р. Глагол кривить является каузативным отымённым от прилагательного кривой. Каузативный глагол умилить, образованный от прилагательного ми=л(ый), является поздним отымённым глаголом с праиндоевропейским суффиксом =Л. Анализ выявленных 8 каузативных глаголов с корневым вокализмом -И- показал, что данные глаголы не противоречат гипотезе об отымённом происхождении глаголов с суффиксом =И.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биографии авторов

Ю. А. Стародубцева, Воронежский государственный университет

кандидат филологических наук, преподаватель кафедры теоретической и прикладной лингвистики

А. А. Кретов, Воронежский государственный университет

доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики

Литература

1. Vinogradov V. V. Russkiy yazyk : grammaticheskoye ucheniye o slove [Russian language: grammatical teaching about the word]: uchebnoye posobiye. 2-ye izd. M.: Vysshaya shkola, 1972. 613 р.
2. Il'ina N. Ye. Morfonologiya glagola v sovremennom russkom yazyke [Morphonology of the verb in modern Russian]. M.: Nauka, 1980. 148 р.
3. Isachenko A. V. Grammaticheskiy stroy russkogo yazyka v sopostavlenii s slovatskim: Morfologiya [The grammatical structure of the Russian language in comparison with Slovak: Morphology]. Bratislava, ch. I, 1954 (2 izd. 1965), ch. II, 1960; reprintnoye izdaniye v odnom tome. M.: YAzyki slavyanskoy kul'tury.
4. Kartsevskiy S. I. Iz lingvisticheskogo naslediya [From the linguistic heritage]. Sost., vstupit. stat'ya i kommentarii I. I. Fuzheron. M.: YAzyki slavyanskoy kul'tury. Tom 1, 2000. Tom 2, 2004.
5. Kratkaya russkaya grammatika [Summary Russian grammar] / Belousov V. N., Kovtunova I. I., Kruchinina I. N. i dr.; рod red. Shvedovoy N. Yu. i Lopatina V. V. M., 1989. 726 р.
6. Lefel'dt V. Spryazheniye ukrainskogo i russkogo glagolov i morfologicheskaya tipologiya slavyanskikh yazykov [Conjugation of Ukrainian and Russian verbs and morphological typology of Slavic languages]. M.: YAzyki slavyanskoy kul'tury, 2003. 176 р.
7. Lyakhnovich T. L. Printsipy postroyeniya morfemno-grammaticheskogo slovarya russkikh glagolov [Principles of constructing a morphemic-grammatical dictionary of Russian verbs]: Dis. ... kand. filol. nauk. M., 1990.
8. Mel'nikov G. P. Kategoriya stepeni dlitel'nosti glagol'nogo deystviya i yeye svyaz' s kategoriyey vida [The category of the degree of duration of the verb action and its connection with the category of the type]. In: Trudy aspektologicheskogo seminara filologicheskogo fakul'teta MGU im. M. V. Lomonosova. Tom. 1. 2-ye izd. M.: Izd-vo MGU, 2001. Pp. 122–139.
9. Pertsov N. V. Invarianty v russkom slovoizmenenii [Invariants in Russian inflection]. M.: YAzyki russkoy kul'tury, 2001. 280 p. (Studia philologica).
10. Russkaya grammatika [Russian grammar] / Vilma Barnetova, Helena Běličová-Křižkova, Oldřich Leška et al. Praha: Acad., 1979.
11. Russkaya grammatika [Russian grammar] / N. YU. Shvedova (gl. red.). M.: Nauka, 1980. T. 1: Fonetika. Fonologiya. Udareniye. Intonatsiya. Slovoobrazovaniye. Morfologiya. 789 p.; T. 2: Sintaksis. 714 p.
12. Churganova V. G. Ocherk russkoy morfonologii [Essay of Russian morphonology]. M.: Nauka, 1973. 239 p.
13. Nekrasov N. P. O znachenii form russkogo glagola [About the meaning of the forms of the Russian verb]. M.: Knizhnyy dom LIBROKOM, 2012. 320 s.
14. Pavskiy G. P. Filologicheskiye nablyudeniya protoiyereya G. Pavskogo nad sostavom russkogo yazyka. Tret'ye rassuzhdeniye. O glagole [Philological observations of archpriest G. Pavsky on the composition of the Russian language. Third reasoning. About the verb]. SPb. : v tip. Imp. akad. nauk, 1842. XII, 238 p.
15. Volokhina G. A., Popova Z. D. Russkiye glagol'nyye suffiksy: semantika, funktsii [Russian verb`s suffixes: semantics, functions]. Voronezh: Istoki, 2007. 88 p.
16. Kretov A. A. Teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty sozdaniya morfemnogo slovarya [Theoretical and practical aspects of creating a morpheme dictionary]. In: Vestnik VGU. Seriya lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. 2002. No. 2. Pp. 55–61.
17. Kretov A. A. «Bol'shoy russkiy morfemnyy slovar'» v obuchenii inostrantsev ["Big Russian morphemic dictionary" in teaching foreigners]. In: Russkoye slovo v mirovoy kul'ture. Materialy X Kongressa Mezhdunarodnoy assotsiatsii prepodavateley russkogo yazyka i literatury. Sankt-Peterburg, 30 iyunya-5 iyulya 2003 g. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka: traditsi i iperspektivy. V 4 - kht . Tom I I ILingvometodicheskiye osnovy obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu. Pod red. N. A. Lyubimovoy, L. V. Moskovkina, N. O. Rogozhinoy, Ye. Ye. Yurkova. SPb.: Politekhnika, 2003. Pp. 273–282.
18. Kretov A. A. BRUMS kak elektronnyy slovar' i baza dannykh [BRUMS as an electronic dictionary and database]. In: Tezisy vserossiyskoy konferentsii «Ot yazykovykh mashinnykh fondov k lingvisticheskim korpusam: pamyati V. M. Andryushchenko». Laboratoriya avtomatizirovannykh . leksikograficheskikh sistem NIVTS MGU imeni M. V. Lomonosova. Institut russkogo yazyka imeni V. V. Vinogradova. M., 2018. Pp. 38–42. Available at: URL
19. Russkiy etimologicheskiy slovar' [Russian etymological dictionary]. TT. 1– ... / A. Ye. Anikin; Ros. akad. nauk, In-t rus. yazyka im. V. V. Vinogradova; In-t filologii Sibir. otd-niya RAN. M.: Znak, 2007–...
20. Slovar' russkikh narodnykh govorov [Dictionary of Russian folk dialects]. M.; L./SPb.: Nauka, 1965–...
21. Obratnyy slovar' russkogo yazyka [Reverse dictionary of the Russian language]: okolo 125 000 slov. Nauch. red. sovet izd. «Sov. entsiklopediya»; VTS AN SSSR. M.: Sovetskaya entsiklopediya, 1974. 944 p.
22. Fasmer M. Etimologicheskiy slovar' russkogo yazyka [Etymological dictionary of the Russian language]: V 4 t. Perev. s nem. i dop. O. N. Trubacheva. 4-ye izd., ster. M.: Astrel': AST, 2004.
23. Slovar' russkogo yazyka XI–XVII vv. [Dictionary of the Russian language XI–XVII centuries]. Spravochnyy vypusk. M.: Nauka. 2001. 814 p.
24. Etimologicheskiy slovar' slavyanskikh yazykov. Praslavyanskiy leksicheskiy fond [Etymological Dictionary of Slavic Languages. Proto-Slavic lexical fund]. Pod red. O. N. Trubacheva. Vyp. 5. M.: Nauka, 1978. 232 p.
Опубликован
2022-03-09
Как цитировать
Стародубцева, Ю. А., & Кретов, А. А. (2022). Русские глаголы со степенным суффиксом =и. Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, (1), 98-103. https://doi.org/10.17308/lic.2022.1/9004
Раздел
Русистика и славистика

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>