Языковая репрезентация чувственного восприятия в поэзии А. В. Кольцова

  • Е. Н. Подтележникова Воронежский государственный университет
Ключевые слова: чувственное воприятие, А.В. Кольцов, поэзия, зрительное воприятие, звукообозначения, семантика

Аннотация

В статье описано изучение семантики чувственного восприятия в творчестве воронежского поэта А. В. Кольцова, что представляется актуальным на фоне отсутствия подобных работ и значимости глубокого анализа поэтического языка. Объектом исследования послужили контексты с семантикой чувственного восприятия, извлеченные из конкорданса А. В. Кольцова, количественный анализ которых показал преобладание языковой реализации зрительного и слухового восприятия. Содержательная классификация зрительного восприятия позволила выделить наиболее частотную группу «световые характеристики», в рамках которой максимальной частотностью обладают слова ночь, темный, тьма, что послужило основанием для отнесения творчества А. В. Кольцова к «ночной поэзии». Метафорика зрительного восприятия ярка и многообразна (темная грусть, любовь сияет, живой взор) и является эффективным средством передачи эмоционального состояния героя. Звукообозначения служат для описания звуков, издаваемых или произносимых человеком, пения птиц. Тактильное воприятие более всего представлено температурными ощущениями, высокая метафоричность которых позволяет передать необузданность и пылкость чувств (жар любви, пламя молитвы, хладная любовь) и в полной мере характеризует любовную лирику поэта. Языковые средства описания вкусового восприятия также чаще всего используются в составе метафорических сочетаний и дополняют эмотивную лексику А. В. Кольцова (сладкая надежда, горькая печаль, сладкие слезы). Результаты проведенного исследования могут быть использованы при завершении работы над «Словарем поэзии А. В. Кольцова».

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Биография автора

Е. Н. Подтележникова, Воронежский государственный университет

кандидат филологических наук, доцент кафедры теоретический и прикладной лингвистики

Литература

1. Kretov А. А., CHurikov S. А. CHetyre stikhotvoreniya А. V. Kol'tsova na smert' А. S. Pushkina [Four poems by A. V. Koltsov on the death of A. S. Pushkin]. In: Izvestiya Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta. No 1 (53). 2021. P. 20-32.
2. Kol'tsova L. M., CHurikov S. А. Krylatoe slovo А. V. Kol'tsova v russkom yazykovom prostranstve [The winged word of A. V. Koltsov in the Russian language space]. In: Mir russkogo slova. 2009. No. 3. Pp. 70–75.
3. Saltykov-SHHedrin M. E. Stikhotvoreniya Kol'tsova [Koltsov 's Poems]. In: Sobr. soch. v 20 tt. M.: KHudozhestvennaya literatura. 1965–1977. T. 5. P. 7–32.
4. Laguta N. V. Vyskazyvaniya so znacheniem zritel'nogo i slukhovogo vos-priyatiya v dialektnoj rechi [Statements with the meaning of visual and auditory perception in dialect speech]. In: Vestn. Аmursk. gos. unta. 2009. Vyp. 46. Pp. 93–94.
5. Аpresyan Yu. D. Obraz cheloveka po dannym yazyka: Popytka sistemnogo issledovaniya [The image of a person according to language data: An attempt at systematic research]. In: Voprosy yazykoznaniya. 1995. No. 1. Pp. 37–68.
6. Leshhinskaya O. G. Predstavlenie modal'nostej sensornogo vospriyatiya v narodnorazgovornoj rechi goroda : na materiale goroda Omska [Representation of sensory perception modalities in the vernacular speech of the city: based on the material of the city of Omsk]. PhD Dissertation Abstract. Omsk, 2008. 22 p.
7. Kretov А. А. Osnovy leksiko-semanticheskoj prognostiki [Fundamentals of lexico-semantic prognostics]. Voronezh: Voronezhskij gosudarstvennyj universitet, 2006. 390 p.
8. Tikhomirova L.N. «Nochnaya poehziya» v russkoj romanticheskoj traditsii: genezis, ontologiya, poehtika ["Night Poetry" in the Russian Romantic Tradition: genesis, ontology, poetics]. PhD Dissertation Abstract. Ekaterinburg, 2010. 23 p.
9. Аbuzova N. Yu. Vecher i noch' v russkoj poehzii (ZHukovskij, Tyutchev) [Evening and Night in Russian Poetry (Zhukovsky, Tyutchev)]. In: Filologiya i chelovek. 2007. No. 3. Pp. 70–82.
10. Аtamanova N. V. Semantika zvukooboznachenij v poehzii F. I. Tyutcheva [Semantics of sound meanings in F. I. Tyutchev's poetry]. PhD Dissertation Abstract. Bryansk, 2006. 21 p.
11. Filatova O. M. Lingvopoehticheskoe issledovanie interpretatsij poehti-cheskogo teksta [Linguopoetic study of poetic text interpretations]. PhD Dissertation Abstract. Izhevsk, 2007. 18 p.
12. Mikhalev А. B. Teoriya fonosemanticheskogo polya [Phonosemantic fi eld theory]. Pyatigorsk: PGLU, 1995. 213 p.
13. Podtelezhnikova E. N., Medvedeva P. V. Semantika zvukooboznachenij v poehzii А. V. Kol'tsova [Semantics of sound meanings in the poetry of A. V. Koltsov]. In: YAzyk, kommunikatsiya i sotsial'naya sreda. Voronezh: NАUKА-YUNIPRESS, 2019. Vyp. 17. Pp. 89–100.
14. Bubyreva ZH. А. Аnaliz sushhestvitel'nykh taktil'nogo i kinesteticheskogo vospriyatiya (na materiale russkogo, frantsuzskogo i anglijskogo yazykov) [Analysis of tactile and kinesthetic perception nouns (based on the material of Russian, French and English)]. In: Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2011. No. 6 (101). Pp. 105–111.
15. Eliseeva O. А. Kontseptualizatsiya taktil'nykh oshhushhenij, svyazannykh s vospriyatiem poverkhnosti ob"ekta [Conceptualization of tactile sensations associated with the perception of the object surface]. PhD Dissertation Abstract. M., 2015. 25 p.
16. Pavlova N. S. Leksika s semoj «zapakh» v yazyke, rechi i tekste [Vocabulary with the seme "smell" in language, speech and text]. PhD Dissertation Abstract. Ekaterinburg, 2006. 18 p.
17. YArovaya E. Yu. Lingvokul'turologicheskie osobennosti prilagatel'nykh polimodal'nykh oshhushhenij vo frantsuzskom, anglijskom i russkom yazy-kakh [Linguoculturological features of adjectives of polymodal sensations in French, English and Russian]. In: Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya: Gumanitarnye nauki. 2015. No. 12 (209). Pp. 74–83.
18. Makarova O. V. Lingvo-kognitivnyj aspekt vyskazyvanij, reprezenti-ruyushhikh frejm vkusa v sovremennom russkom yazyke [Linguistic and cognitive aspect of statements representing the frame of taste in modern Russian]. PhD Dissertation Abstract. Barnaul, 2007. 21 p.
19. Bulyubash А. Yu. Pertseptivnyj modus "zapakh"sredstva ego yazykovogo oznachivaniya v poehticheskoj rechi I. А. Bunina i N. А. Zabolotskogo [The perceptual mode "smell" and the means of its linguistic signification in the poetic speech of I. A. Bunin and N. A. Zabolotsky]. In: MNIZH. 2016. No. 8 (50). Pp. 90–93.
20. Sovremennyj tolkovyj slovar russkogo yazyka [Modern Russian landguage dictionary]. Ed. by T. F. Efremova. URL
21. Novikova O. V. Miry Аlekseya Kol'tsova [The Worlds of Alexey Koltsov]. In: Nauchnyj Vestnik Voronezhskogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta: Seriya Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya. 2009. No. 5. Pp. 70–72.
Опубликован
2022-06-20
Как цитировать
Подтележникова, Е. Н. (2022). Языковая репрезентация чувственного восприятия в поэзии А. В. Кольцова. Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация, (2), 134-140. https://doi.org/10.17308/lic.2022.2/9299
Раздел
Русистика и славистика